UNO
ACRYLIC PAINT

Boja akrilike “UNO ACRYLIC” përdoret për lyerje të brëndshme he të jashtme ( tavane,mure, fasada eti). Në përbërje të saj ka rezina sintetike akrilike shumë cilësore.Shfaq hapje të mire dhe nuk varet kur aplikohet në sipërfaqe vertikale.
Pas dy javësh është plotësisht e lashme dhe rezistente ndaj agjentëve kimikë.

PAKETIMI

3L / 9L / 15L

KOHA E THARJES

3-4 ORE

KONSUMI

14-16 m2/L

Përshkrimi:Boja akrilike “UNO ACRYLIC” përdoret për lyerje të brëndshme he të jashtme ( tavane,mure, fasada eti). Në përbërje të saj ka rezina sintetike akrilike shumë cilësore.Shfaq hapje të mire dhe nuk varet kur aplikohet në sipërfaqe vertikale. Pas dy javësh është plotësisht e lashme dhe rezistente ndaj agjentëve kimikë.

Përgatitja e Sipërfaqes:Ne sipërfaget e reja duhet të kalohet nië dorë astar nefti NEON DUR gë hollohet me WHITE SPIRIT ose astar akrilik AN-501 gë hollohet me uje 30%. Në siperfage të vjetra duhet të largohen cipat,yndyrnat dhe do papastërti tjetër. Paraprakisht zmerilohet sipërfaqja me letër nr 36 dhe 50.

Përdorimi:Boja nuk duhet të aplikohet në sipërfaqet e njoma Dhe në kushte laqështie të lartë. Duhet shmangur përdorimi i bojës në temperatura nën 5°C (41°F). Aplikohet lehtësisht me rrul ose furçë. Për dorën e parë hollimi i bojës me ujë është në masën 15-20 %. Ndërsa dora e dyte aplikohet pasi është thare plotesisht dora e parë, pas 2-4 orësh. Pas Iyerjes mjetet e punës pastrohen lehtësisht me ujë e sapun.

Fuqia Mbuluese: Mbulon 14-16 m2/L sipas sipërfaqeve.

Koha e Tharjes: Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 1 orë, ndërsa rilyerja e sipërfaqes mund të bëhet pas 3-4 orësh.

Mjetet e Punës: Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

Paketimi: 0.75L, 3L, 9L dhe 15L.